Regulamin świadczenia usług

§1. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

Usługodawca lub Spółka – Open Profit Drejling i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Poznaniu (60-791 Poznań), z siedzibą przy ul. Władysława Reymonta 5/2, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000205406, NIP: 9721086249, REGON: 634580877

Serwis – grupa powiązanych ze sobą, w celu zwiększenia funkcjonalności, stron internetowych i innych dokumentów, udostępnionych na rzecz użytkowników w sieci Internet pod adresem www.uslugi.openprofit.pl

Usługi – wszelkie usługi rachunkowo – księgowe lub kadrowo-płacowe, konsultacje i inne usługi związane z doradztwem w zakresie prowadzonej przez Użytkownika działalności gospodarczej oraz usługi świadczone drogą elektroniczną związane z wykonywaniem usług rachunkowo – księgowych lub kadrowo-płacowych za pośrednictwem Serwisu, świadczone przez Spółkę na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin,

Umowa – umowa o świadczenie usług rachunkowo-księgowych lub kadrowo-płacowych, innych usług związanych z doradztwem w zakresie prowadzonej przez Użytkownika działalności gospodarczej   oraz usług świadczonych drogą elektroniczną treścią odpowiadająca treści Regulaminu;

Cennik – opublikowana w Serwisie informacja o warunkach płatności za Usługi stanowiąca załącznik do Regulaminu,

Abonament – wynagrodzenie Usługodawcy za świadczenie Usług rachunkowo – księgowych wyodrębnionych wyraźnie w Cenniku uiszczane przez Użytkownika zgodnie z postanowieniami Regulaminu

Okres Abonamentowy – okres jednego miesiąca, przez który Usługa udostępniana jest Użytkownikowi i który określony jest w aktualnym Cenniku; Usługodawca w okresie abonamentowym świadczy usługi rachunkowo-księgowe za wskazany przez Użytkownika miesiąc rozliczeniowy, tj. taki którego dotyczy obsługa.

Opłaty poza Abonamentem – wynagrodzenie Usługodawcy za świadczenie usług kadrowo – płacowych, konsultacji i innych usług związanych z doradztwem w zakresie prowadzonej przez Użytkownika działalności gospodarczej wyodrębnionych wyraźnie w Cenniku uiszczane przez Użytkownika zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

Użytkownik – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą, która korzysta z Usług świadczonych przez Serwis, w tym po założeniu konta i zalogowaniu do Serwisu za pomocą loginu i hasła.

Konto – przypisane do konkretnego Użytkownika i dostępne po rejestracji lub każdorazowo po zalogowaniu, miejsce w Serwisie, z którego wynika możliwość dostępu do określonych Usług i za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza, zarządza i wysyła dane w strukturze Serwisu.

Rejestracja – proces utworzenia Konta.

Regulamin – niniejszy dokument, dostępny na stronie www.uslugi.openprofit.pl.

Login – unikalna nazwa Użytkownika, która służy jego identyfikacji podczas rejestracji i logowania do Konta. 

Logowanie – mechanizm uwierzytelniania Użytkownika korzystającego z Serwisu.

Hasło – unikalny kod składający się ze znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika podczas rejestracji, który zabezpiecza dostęp do Konta. Konto powinno być zabezpieczone silnym hasłem.

Adres e – mail – adres poczty elektronicznej.

Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Użytkownika przy rejestracji do Serwisu.

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, w szczególności poczta elektroniczna.

Adres IP – indywidualny numer, który posiada każdy komputer podłączony do sieci komputerowej.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą oraz wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Konsument – osoba fizyczna, która zawiera lub na rzecz, której została zawarta umowa o świadczenie usług, w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

§2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady i warunki funkcjonowania oraz korzystania z Serwisu, rodzaje i zakres świadczonych usług, warunki techniczne korzystania z Serwisu, prawa i obowiązki Użytkowników oraz prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Usługodawcy.
 2. Spółka Open Profit Drejling i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Poznaniu świadczy usługi rachunkowo – księgowe lub kadrowo-płacowe, konsultacje i inne usługi związane z doradztwem w zakresie prowadzonej przez Użytkownika działalności gospodarczej oraz usługi świadczone drogą elektroniczną związane z wykonywaniem wskazanych wyżej usług zgodnie z Regulaminem i obowiązującym prawem. Rejestracja oraz korzystanie z Konta Użytkownika są dobrowolne i bezpłatne.
 3. Spółka przed zawarciem umowy udostępnia Użytkownikowi Regulamin na stronie internetowej www.uslugi.openprofit.pl. Użytkownik nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały udostępnione w wyżej opisany sposób. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi bezpłatne pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie Regulaminu w każdym czasie. Korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 4. Serwis dostępny jest za pośrednictwem sieci Internet i strony internetowej www.uslugi.openprofit.pl jako zasób systemu teleinformatycznego.
 5. Serwis internetowy stanowi wyłączną własność Spółki Open Profit Drejling i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Poznaniu.
 6. Logo i nazwa Serwisu są prawnie chronione i stanowią własność Spółki. Jakiekolwiek wykorzystywanie logo lub nazwy Serwisu bez zgody Spółki, poza przypadkami dozwolonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, jest zabronione.
 7. Autorskie prawa majątkowe do wszystkich elementów Serwisu, w tym treści graficznych i informacyjnych w nim umieszczonych przez Spółkę, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. z dnia 6 czerwca 2019 r. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.), a także do wyglądu Serwisu jako całości, z wyłączeniem tych, które stanowią odrębną własność innych podmiotów, przysługują wyłącznie Spółce i podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie elementów Serwisu, a także jego wyglądu jako całości lub jego poszczególnych elementów, bez zgody Spółki, jest zabronione.
 8. Spółka jest uprawniona do umieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych, promocyjnych lub marketingowych pochodzących od Spółki lub osób trzecich dotyczących oferowanych towarów lub usług, w formach stosowanych w sieci Internet.
 9. Korzystanie z zasobów Serwisu może być dokonywane wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu w celu prowadzenia działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Spółki.

§3. Rodzaje i zakres świadczonych usług

 1. Usługodawca świadczy w ramach Serwisu usługi rachunkowo – księgowe lub kadrowo-płacowe oraz inne usługi związane z doradztwem w zakresie prowadzonej przez Użytkownika działalności gospodarczej   oraz usługi świadczone drogą elektroniczną związane z wykonywaniem usług za pośrednictwem Serwisu.
 2. Usługodawca posiada wymagane uprawnienia do prowadzenia obsługi księgowej i płacowej Użytkownika i świadczy usługi kierując się jego dobrem i działając z najwyższą starannością.
 3. Do zakresu obowiązków rachunkowo – księgowych Usługodawcy należy:
 1. prowadzenie w imieniu i na rzecz Użytkownika prawem wymaganych ksiąg i ewidencji dla celów podatkowych,
 2. udzielenie Użytkownikowi wskazówek co do poprawności formalnej dowodów księgowych,
 3. sprawdzanie, zadekretowanie i zaksięgowanie dowodów księgowych,
 4. sporządzenie i złożenie w imieniu Użytkownika wymaganych prawem deklaracji i informacji podatkowych,
 5. archiwizowanie deklaracji podatkowych, ksiąg i bazy danych,
 6. przekazanie Użytkownikowi pocztą elektroniczną danych niezbędnych do dokonania przelewów do US.
 1. Do zakresu obowiązków kadrowo-płacowych Usługodawcy należy:
 1. kompleksowe prowadzenie dokumentacji osobowej pracowników (akta osobowe),  
 2. sporządzanie na wniosek pracownika dokumentacji z przebiegu zatrudnienia,
 3. przygotowywanie dokumentów dotyczących nawiązania i rozwiązania stosunku pracy,
 4. nadzór nad terminami badań lekarskich i szkoleń z zakresu BHP pracowników,
 5. sporządzanie listy płac osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wg systemu płac funkcjonującego u pracodawcy,
 6. rozliczanie wynagrodzeń osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych,
 7. kompleksowa obsługa w zakresie przygotowywania i wysyłania dokumentów zgłoszeniowych i wyrejestrowujących oraz dokumentów rozliczeniowych ZUS,
 8. naliczanie comiesięczne podatku PIT4 oraz sporządzanie rocznych informacji o dochodach PIT11, PIT4R, PIT40.
 1. Usługodawca świadczy również inne usługi wykraczające poza usługi rachunkowo-księgowe lub kadrowo-płacowe, a związane z doradztwem w zakresie prowadzonej przez Użytkownika działalności gospodarczej, które będą każdorazowo uzgadniane jako osobne zlecenie w zakresie umowy.
 2. Do zakresu obowiązków Użytkownika należy: 
 1. opisanie dowodów księgowych w przypadkach, gdy brak opisu może rodzić wątpliwości co do charakteru, rodzaju, skutku itp. danego dowodu księgowego,
 2. przygotowanie kompletów dowodów księgowych za dany miesiąc, którego dotyczy obsługa, i przekazanie ich Usługodawcy w terminie do piątego dnia roboczego następnego miesiąca; w przypadku rażącego naruszenia terminu przekazania dokumentów tj. powyżej 5 dni roboczych Usługodawca zastrzega sobie możliwość zwiększenia kwoty wynagrodzenia do wysokości 150% stawki określonej w Cenniku,
 3. terminowa zapłata wynagrodzenia za świadczone usługi, zgodnie ze stawkami wynikającymi z Cennika,
 4. regularne korzystanie z podanego Usługodawcy adresu poczty elektronicznej,
 5. powiadomienie Usługodawcy o wszelkich aspektach prowadzonej działalności gospodarczej zaistniałych oraz planowanych zmianach, w szczególności na wniosek Usługodawcy,
 6. niezwłoczne powiadomienie Usługodawcy o zdarzeniach, które mogą wpływać na i świadczone usług, w szczególności, jeśli mają związek z działaniami organów państwowych i samorządowych,
 7. udzielanie Usługodawcy wszelkich informacji niezbędnych do wykonania obowiązków określonych niniejszym regulaminem,
 8. w dniu upływu terminu płatności zapewnienie odpowiednich środków na dokonanie opłaty za Usługę,
 9. odebranie dokumentów na wyraźne żądanie Usługodawcy, w szczególności dokumentów dotyczących zakończonego i rozliczonego roku obrotowego. W przeciwnym razie Użytkownik ponosić będzie opłatę zgodnie z cennikiem.
 1. Usługodawca, do czasu wykonania obowiązków przez Użytkownika, nie jest zobowiązany do podjęcia działań, z wyjątkiem działań zachowawczych, ilekroć dla wykonania obowiązków przez Usługodawcę niezbędne jest wykonanie obowiązków przez Użytkownika.
 2. Serwis umożliwia Użytkownikom:
 1. Założenie i korzystanie z Konta,
 2. Zawarcie umowy świadczenia usług rachunkowo-księgowych lub kadrowo-płacowych, innych usług związanych z doradztwem w zakresie prowadzonej przez Użytkownika działalności gospodarczej oraz usług świadczonych drogą elektroniczną.
 3. Uiszczenie wynagrodzenia z tytułu usług świadczonych przez Usługodawcę.

§4. Warunki techniczne korzystania z Serwisu;

 1. W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z usług dostępnych w Serwisie, w tym w celu skutecznego założenia konta i zalogowania się, niezbędne jest łącznie: połączenie z siecią Internet; posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet; korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia stron WWW, włączona obsługa Cookies i Java Script. W przypadku Użytkowników zakładających konto, konieczne jest posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej (e -mail).
 2. Prawidłowe korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną możliwe jest jedynie po spełnieniu wymagań technicznych opisanych w niniejszym paragrafie.
 3. Usługodawca informuje Użytkownika, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet.
 4. Usługodawca zastrzega możliwość zmiany funkcjonalności Serwisu.
 5. Usługodawca zastrzega możliwość przerwania świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu jeżeli wymagają tego okoliczności związane z konserwacją lub usuwaniem nieprawidłowości w działaniu Serwisu. Usługodawca zobowiązuje się, że zakończenie przerwy nastąpi bez zbędnej zwłoki.

§5. Zakaz umieszczania treści o charakterze bezprawnym, treści niedozwolone w Serwisie

 1. Korzystanie z Usług oferowanych przez Serwis odbywa się w sposób zgodny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu oraz z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami,
 2. Zakazane jest przesyłanie przez Użytkownika informacji i treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, informacji mogących wprowadzić w błąd, a także treści mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerów, w szczególności osoba korzystająca z Usług Serwisu obowiązana jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz korzystanie z usług Serwisu przez inne osoby.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do przekazywania prawdziwych danych osobowych; niedopuszczalne jest tworzenie kont nieistniejących Użytkowników oraz przekazywanie danych osobowych innych osób jako własnych danych osobowych, korzystania z kont innych Użytkowników czy udostępniania własnych kont innym osobom.

§6. Zawarcie umowy

 1. Umowa o świadczenie usług rachunkowo-księgowych lub kadrowo-płacowych oraz innych usług związanych z doradztwem w zakresie prowadzonej przez Użytkownika działalności gospodarczej zostaje zawarta przez Użytkownika z chwilą założenia konta w serwisie, przekazania Usługobiorcy informacji i dokumentów niezbędnych do świadczenia usług, i uiszczenia wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami par. 7.
 2. Umowa o świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną zostaje zawarta przez Użytkownika z chwilą skorzystania z dowolnych Usług oferowanych przez Serwis Usługodawcy.
 3. Zawarcie umowy wiąże się z wyrażeniem zgody na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu bez konieczności składania w tym celu dodatkowych oświadczeń. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.
 4. Użytkownik powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu odznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego.
 5. Zakładając Konto Użytkownik ma obowiązek podać numer NIP pod którym prowadzi działalność gospodarczą, imię, nazwisko oraz adres e – mail i nr telefonu, nazwę użytkownika oraz utworzyć hasło. Dane przedsiębiorcy takie jak: nazwa firmy, ulica, kod pocztowy, miasto, będą pobierane automatycznie ze strony Głównego Urzędu Statystycznego.
 6. Przed zawarciem umowy Użytkownik uiszcza opłatę autoryzacyjną w wysokości 1 złotego (jednego złotego) brutto i potwierdza autentyczność podanych przez siebie danych i oświadcza, że podane dane są zgodne z prawdą oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, przy czym jest odpowiedzialny za prawdziwość informacji podanych podczas procesu zakładania konta.
 7. Użytkownik może w każdej chwili przerwać rejestrację, wówczas wszelkie dotychczasowe czynności zmierzające do utworzenia Konta Użytkownika zostaną anulowane.
 8. Usługodawca może podejmować swobodne decyzje w zakresie pozytywnej lub negatywnej weryfikacji podmiotu ubiegającego się o rejestrację, przy zastosowaniu dowolnych kryteriów weryfikacji.
 9. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta za pomocą wskazanej nazwy użytkownika albo adresu poczty elektronicznej oraz hasła dostępu. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim hasła dostępu do Konta i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia.
 10. Użytkownik nie może dokonywać zmiany danych konta podanych w trakcie rejestracji, za wyjątkiem loginu i hasła.
 11. W przypadku usunięcia danych Użytkownik traci możliwość korzystania z Serwisu w takim zakresie, w jakim dane te są niezbędne do korzystania z udostępnionych przez Serwis Usług.
 12. Użytkownik może w każdej chwili zażądać usunięcia konta przez wysłanie na adres internetowy pomoc@openprofit.pl prośby o usunięcie konta. Po otrzymaniu takiej prośby Usługodawca usunie wskazane Konto w terminie do 21 dni od otrzymania prośby.

§7. Abonament i jego płatność

 1. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony, a Usługodawca świadczy Usługi w czasie trwania Okresu Abonamentowego.
 2. Pierwszy Okres Abonamentowy rozpoczyna się w pierwszym dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zarejestrowanie się Użytkownika do Serwisu i założenie konta (pierwszy dzień świadczenia Usług) i kończy się w ostatnim dniu tego miesiąca.
 3. Użytkownik w celu korzystania z Usług Serwisu, zobowiązany jest zapewnić odpowiednie środki na karcie kredytowej lub debetowej w celu zapłaty Abonamentu za pierwszy i kolejny Okres Abonamentowy zgodnie z aktualnym Cennikiem.
 4. Użytkownik zobowiązany jest dokonywać opłat za korzystanie z Usług (poprzez zapewnienie odpowiednich środków na karcie kredytowej lub debetowej) zgodnie z Cennikiem za każdy Okres Abonamentowy.
 5. W przypadku rezygnacji przez Użytkownika z korzystania z Usług odpłatnych w trakcie Okresu Abonamentowego, opłata uiszczona przez Użytkownika za ten okres nie podlega zwrotowi.
 6. W przypadku braku płatności (brak środków na karcie kredytowej lub debetowej) Usługodawca wstrzyma świadczenie Usług i powiadomi o tym Użytkownika. Wznowienie świadczenia Usług nastąpi z momentem zapłaty.
 7. Abonament płatny jest z góry za Okres Abonamentowy, którego dotyczy. Jeżeli jednak Usługodawca świadczyć będzie Usługi, za które wynagrodzenie nie zostało ujęte w Abonamencie, wówczas płatność opłat poza Abonamentem – nastąpi z dołu w terminie płatności Abonamentu za kolejny Okres Abonamentowy.
 8. Abonament i opłaty poza Abonamentem z tytułu korzystania z Usług będą naliczane zgodnie z aktualnie obowiązującym Cennikiem dostępnym w Serwisie. Procedura rejestracji przewiduje wyraźne potwierdzenie, że zamówienie Usługi wiąże się z obowiązkiem zapłaty ceny.
 9. Abonament za pierwszy Okres Abonamentowy zostanie pobrany w dniu rozpoczęcia świadczenia Usług, a Abonament za kolejne Okresy Abonamentowe jest pobierana z góry w 5. (piątym) dniu danego Okresu Abonamentowego z zastrzeżeniem ust. 8 powyżej.
 10. Realizacja płatności odbywa się za pośrednictwem PayU – pobranie należności następuje w momencie akceptacji transakcji przez operatora płatności.
 11. W przypadku braku odpowiednich środków w dniu płatności, Usługodawca wyśle za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany przez Użytkownika, powiadomienie i podejmie ponowną próbę, nie więcej jednak niż 5 razy, pobrania należnej opłaty z karty kredytowej lub debetowej Użytkownika.
 12. Usługodawca w ciągu 7 dni od wpłynięcia zapłaty na konto przekaże Użytkownikowi drogą elektroniczną fakturę VAT. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.

§8. Rozwiązanie umowy

 1. Umowa może być rozwiązana przez którąkolwiek ze stron.
 2. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z Usług świadczonych przez Usługodawcę. W tym celu Użytkownik powinien kliknąć „Anuluj” w Serwisie w zakładce „Moja Umowa”.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania umowy poprzez usunięcie swojego Konta.
 4. Jeżeli korzystanie z usług nie wymaga utworzenia Konta, rozwiązanie umowy dokonywane jest przez zaprzestanie korzystania z Usług świadczonych przez Spółkę.
 5. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę, w tym usunąć Konto Użytkownika w przypadku:
 1. powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że używanie Konta jest sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami,
 2. gdy używanie Konta narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,
 3. śmierci lub ustania bytu prawnego Użytkownika,
 4. zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez Użytkownika,
 5. nieuiszczenia przez Użytkownika wymagalnej płatności za Usługi,
 6. naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu
 7. dopuszczenia się przez Użytkownika działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych znajdujących się w Serwisie lub podejmowania nieuprawnionych prób dostępu do Serwisu,
 8. podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych lub uchybienia obowiązkowi zgłoszenia Usługodawcy zmiany danych Użytkownika.
 1. Usługodawca poinformuje o rozwiązaniu umowy w terminie 3 dni od rozwiązania.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Użytkownika, w tym do usunięcia jego Konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu Konta wynikającym z naruszenia Regulaminu.
 3. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu Użytkownik nie może dochodzić zwrotu dokonanego wynagrodzenia.
 4. W przypadku określonym w ust. 5 lit. c) niniejszego paragrafu następcy prawni powinni zgłosić ten fakt Usługodawcy. W przypadku określonym w ust. 2 lit. d) niniejszego paragrafu Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o tym fakcie.
 5. W przypadku zawieszenia przez Użytkownika działalności gospodarczej za okres, za który została zawieszona działalność gospodarcza przez Użytkownika, Usługodawca pobiera opłaty zgodnie z Cennikiem.

§9. Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. W stosunku do podmiotów innych niż konsumenci, Usługodawca odpowiada wyłącznie za szkody spowodowane z wyłącznej winy umyślnej Usługodawcy. Wyłączona jest odpowiedzialność Usługodawcy za utracone korzyści.
 2. Wyłącza się odpowiedzialność Usługodawcy za:
 1. wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim wskutek korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa
 2. trwałą lub czasową niemożliwość świadczenia Usług oraz nienależytego świadczenia Usług z przyczyn niezależnych od Usługodawcy oraz z przyczyn leżących po stronie Użytkownika lub osób trzecich.
 3. niedostępność Serwisu z przyczyn leżących po stronie innych aniżeli Użytkownik podmiotów,
 4. przerwy w dostępie do Serwisu, w tym uniemożliwiające korzystanie z Usług, spowodowane koniecznością usunięcia awarii, testowaniem sprzętu i oprogramowania, koniecznością konserwacji, zmianą funkcjonalności czy aktualizacją Serwisu,
 5. szkody wynikłe z niewłaściwego działania sprzętu lub oprogramowania Użytkownika i innej osoby odwiedzającej Serwis.
 6. jakiekolwiek szkody wynikające z użycia lub błędnego działania Serwisu, oraz nieprawidłowego korzystania z Serwisu przez Użytkownika i innej osoby.
 7. szkody poniesione przez Użytkowników Serwisu, spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem informacji,
 8. problemy techniczne związane z korzystaniem z Serwisu, powstałe z przyczyn niezależnych od Serwisu, w tym spowodowane działaniem siły wyższej czy nieprawidłowym działaniem sieci Internet.
 1. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji poufnej lub tajemnicy przedsiębiorstwa, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
 2. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Serwisu w całości albo w części.

§10. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników dostępne są w odrębnym dokumencie – Polityka prywatności dostępna na stronie www.uslugi.openprofit.pl, który wraz z niniejszym Regulaminem tworzy funkcjonalną całość i powinien być odczytywany łącznie.
 2. Powierzenie przetwarzania danych osobowych związanych ze świadczeniem usług rachunkowo-księgowych następuje na podstawie odrębnej umowy.

§11. Reklamacje

 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, a także wykonywaniem usług przez Spółkę.
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres email : pomoc@openprofit.pl wpisując w tytule „Reklamacja” lub w formie pisemnej na adres siedziby Spółki.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
 1. oznaczenie podmiotu zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko lub nazwa, adres poczty elektronicznej),
 2. przedmiot reklamacji,
 3. okoliczności uzasadniające reklamację.
 1. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez Serwis. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin do rozpatrzenia reklamacji biegnie od dnia doręczenia, także za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, ostatniego wymaganego dokumentu lub udzielenia ostatniej wymaganej informacji.
 2. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres e -mail wskazany w reklamacji lub jeżeli reklamacja została złożona w formie pisemnej, na adres e -mail wskazany w piśmie albo pisemnie na adres wskazany w piśmie.

§12. Zmiana Regulaminu

 1. Usługodawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu lub Cennika na co Użytkownik wyraża zgodę.
 2. O zmianie warunków Regulaminu lub Cennika Usługodawca informuje Użytkownika na 14 dni przed dniem, w którym zmiana ma wejść w życie. Dzień wejścia w życie zmian warunków Regulaminu lub Cennika określa Usługodawca.
 3. Usługodawca zawiadomi Użytkownika o zmianie warunków Regulaminu lub Cennika przesyłając do Użytkownikowi informację o tej zmianie w formie dokumentowej na adres e-mail Użytkownika.
 4. W terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie warunków Regulaminu lub Cennika Użytkownik może:
 1. złożyć sprzeciw od zmian warunków Regulaminu lub Cennika albo
 2. wypowiedzieć umowę świadczenia Usług z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 dni.
 1. W przypadku złożenia sprzeciwu od zmiany warunków Regulaminu lub Cennika, umowa świadczenia Usług wygasa z określonym przez Usługodawcę dniem wejścia w życie zmian, chyba że Użytkownik złoży wypowiedzenie, o którym mowa w ust. 4 lit. b powyżej.

§13. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie www.uslugi.openprofit.pl oraz zaakceptowania jego treści przez Użytkownika z zastrzeżeniem § 12 Regulaminu, i od tego dnia będzie miał zastosowanie do umów zawieranych poprzez Serwis.
 2. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które stosuje się w pierwszej kolejności, przed postanowieniami Regulaminu.
 3. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.
 4. Prawem właściwym jest prawo polskie, w tym w szczególności: Kodeks cywilny i Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. z dnia 6 lutego 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.).
 5. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług, w przypadku sporów z Użytkownikami niebędącymi konsumentami jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. W odniesieniu do konsumentów spory będą rozpoznawane przed sądem właściwym według przepisów postępowania cywilnego.
 6. Korzystanie z wszelkich usług dodatkowych świadczonych przez Usługodawcę i podmioty zewnętrzne dostępne w Serwisie następuje na zasadach określonych w regulaminach tych usług po ich zaakceptowaniu. W niektórych przypadkach wymagane będzie od Użytkowników zawarcie umowy na świadczenie tychże dodatkowych usług.
 7. Wszelkie załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 8. Załączniki stanowiące integralną część Regulaminu:

Załącznik nr 1 – Cennik Usług w oparciu o (A) książkę przychodów i rozchodów oraz (B) pełna księgowość,

Załącznik nr 2 – Polityka Prywatności