Polityka prywatności

Polityka prywatności (zasady przetwarzania danych osobowych) na www.uslugi.openprofit.pl

Spółka Open Profit Drejling i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Poznaniu szanuje prywatność osób fizycznych i doceniają zaufanie, jakim obdarzają ją osoby korzystające z Serwisu dostępnego pod adresem https://uslugi.openprofit.pl. Przetwarzanie danych osobowych w celu dostarczania Serwisu odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”)1.

Celem niniejszej Polityki prywatności jest poinformowanie i wyjaśnienie w sposób przejrzysty:

  • jak i dlaczego Open Profit zbiera, przetwarza i przechowuje dane osobowe w związku z Serwisem;
  • na czym polega rola Open Profit jako administratora danych osobowych; oraz
  • jakie są prawa osoby, której dane są przetwarzane i obowiązki Open Profit w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Pojęcia pisane w niniejszej Polityce prywatności wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie dostępnym pod adresem: https://uslugi.openprofit.pl/regulamin/

Administrator danych

Spółka Open Profit Drejling i Wspólnicy Spółka Jawna, ul. Zwierzyniecka 3, 60-813 Poznań (zwana dalej „Open Profit”) jest administratorem danych osobowych Klientów oraz ich przedstawicieli jako usługodawca, czyli podmiot dostarczający Serwis.

Administratorem danych osobowych przekazywanych w związku z korzystaniem z Usług (np. Dane pracowników) jest każdorazowo Klient. Open Profit jako usługodawca nie jest administratorem tych danych, ale jako podmiot świadczący Usługi przetwarza dane osobowe przekazane przez Klientów w ich imieniu na warunkach opisanych w Regulaminie, dostępnym pod adresem: https://uslugi.openprofit.pl/regulamin/

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna

Open Profit przetwarza dane osobowe Klientów oraz ich przedstawicieli w dostarczania Serwisu, w tym do wystawiania faktur dotyczących Abonamentu. Przetwarzamy dane osobowe Klienta dlatego, że jest to niezbędne do wykonania umowy o dostarczenie Serwisu.

Odbiorcy Twoich danych

Dane związane z płatnościami mogą zostać udostępnione zewnętrznemu podmiotowi świadczącemu usługę płatniczą.

Ponadto, w ramach dążenia do realizacji wymienionych wyżej celów, Open Profit może ujawnić dane osobowe zewnętrznym podmiotom, jeśli jest to potrzebne do zrealizowania dla Open Profit określonych działań (np. usług). Zewnętrzne podmioty przetwarzające dane to między innymi:

  • dostawcy usług IT, usług chmury i baz danych dla Open Profit;
  • konsultanci, dostawcy i usługodawcy wspierający w przechowywaniu i analizowaniu danych osobowych oraz wykonujący inne czynności mające na celu zapewnienie komunikacji związanej z Serwisem.

W każdym przypadku, gdy ujawniamy dane innym podmiotom, dokonujemy tego w ramach obowiązujących przepisów. Jeśli nasi usługodawcy przetwarzają dane w naszym imieniu, muszą zapewnić gwarancje wdrożenia rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które będą chroniły dane osobowe i spełniały wymogi Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Okres przechowywania danych

Open Profit przechowuje dane osobowe, których jest administratorem przez cały czas dostarczania Serwisu. Po tym okresie Open Profit może przechowywać dane dlatego, że wymagają tego przepisy prawne.

Prawa związane z przetwarzaniem danych

Każda osoba, której dane Open Profit przetwarza posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych. Jeśli taka osoba uważa, że jej dane będące w posiadaniu Open Profit są nieprawidłowe lub niepełne, może również żądać ich sprostowania. Open Profit niezwłocznie poprawi odpowiednie dane.

Osoba, której dane Open Profit przetwarza ma również prawo:

  • żądać usunięcia swoich danych osobowych;
  • żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;’
  • żądać przeniesienia danych.

Aby skorzystać z powyższych praw, należy wysłać wiadomość e-mail na adres: biuro_op@openprofit.pl.

Każdej osobie, której dane Open Profit przetwarza zawsze przysługuje również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W ramach wykonania tego uprawnienia użytkownik powinien podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznaje za naruszające jego prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Pliki cookie i inne podobne technologie

Na naszej stronie internetowej stosujemy jedynie pliki cookies niezbędne (techniczne), które pozwalają nam prawidłowo wyświetlać naszą stronę i zapewniać użytkownikom dostęp do niej.

Dobrowolność podania danych oraz konsekwencje odmowy ich podania

Podanie danych jest niezbędne do korzystania z Serwisu. Brak podania danych przez Klienta sprawi, że nie będzie możliwe korzystanie zawarcie umowy o dostarczenie Serwisu.

Transfer danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Przy prowadzeniu Serwisu korzystamy z narzędzi dostarczanych przez podmioty, które znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, a niektórzy z naszych dostawców usług mogą przechowywać Twoje dane poza ww. terytorium.
Jeśli mogłoby dochodzić do przekazywania informacji poza Europejski Obszar Gospodarczy, będzie się to odbywać wyłącznie w ramach procedur wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych, a więc:

  • do takich krajów, co do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą, że zapewniają one odpowiedni stopień ochrony, albo
  • w razie braku ww. decyzji – po zapewnieniu odpowiednich zabezpieczeń, i pod warunkiem, że obowiązują egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą, i skuteczne środki ochrony prawnej, np. na podstawie zawarcia z podmiotem, do którego dane mają zostać przekazane standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, wyposażonych w dodatkowe środki zabezpieczające – o ile będzie to konieczne.

Jeśli chciałbyś uzyskać dodatkowe informacje napisz na adres e-mail biuro_op@openprofit.pl.

Kontakt z Open Profit

Jeśli użytkownik ma pytania lub nie jest zadowolony ze sposobu przetwarzania przez Open Profit jego danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem Open Profit Drejling i Wspólnicy Spółka Jawna, ul. Zwierzyniecka 3, 60-813 Poznań, e-mail: biuro_op@openprofit.pl. Open Profit przeanalizuje pytanie lub skargę użytkownika i udzieli odpowiedzi w najwcześniejszym możliwym terminie.


1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.